شنبه 30 شهریور 1398

معرفی آخرین شماره

پرونده ویژه

هیچ ‌چیز این جهان جدی نیست! برخی از نویسندگان، فیلمنامه‌هایشان را به گونه‌ای طراحی و خلق می‌کنند ...

198 خرداد 1398

در این شماره می خوانیم ...

شماره پیشین